Privacybeleid

Raadsaam heeft aandacht voor de privacy van haar cliënten en de correcte verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Raadsaam is het kantoor van meester Eveline WITTEMANS. Zij oefent haar beroep uit in persoonlijke naam en is ingeschreven aan de Balie te LEUVEN met als kantooradres 3200 AARSCHOT, Everveld 42 (e-mail eveline.wittemans@raadsaam.be)

Mr. Wittemans verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Zij behandelt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) en de Privacywetgeving.

Terminologie

Onder de term “persoonsgegevens” valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam, rijksregisternummer, locatiegegevens, IP-adres, contactgegevens,…)

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen en bewaren tot het mededelen en het vernietigen ervan.

Mr. Wittemans is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Zij bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt. Zij is uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij zij verwerkingen uitvoeren in opdracht van haar cliënten. In dit laatste geval is de cliënt verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

De verzamelde gegevens zijn voornamelijk gegevens die volgens de AVG omschreven worden als “Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens”

Dit zijn de gegevens die het mr. Wittemans mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw kbo – nummer of uw telefoonnummer).

Concreet kunnen volgende gegevens verzameld worden:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, …)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, …)
 • globaal financieel overzicht (uw onroerende goederen, …)
 • beroep (uitgeoefende functie, opleiding, …)
 • Daarnaast worden gegevens verzameld die betrekking hebben op de samenstelling van het gezin (burgerlijke staat, aantal kinderen, …). Indien u hierover gegevens meedeelt, dient u de betrokken personen hiervan op de hoogte te brengen.

Tot slot worden mogelijks bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt, zoals:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Het is niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of mr. Wittemans gebonden is door de uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Het is echter onmogelijk na te gaan of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u van mening bent dat mr. Wittemans zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld zou hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@raadsaam.be

Wanneer en hoe ?

Mr. Wittemans verzamelt gegevens op volgende manieren:

 • U neemt contact met haar op (per telefoon, via e-mail, via het contactformulier op de website,…) met het verzoek uw belangen te behartigen of u advies verlenen;
 • U vult de formulieren en overeenkomst in die zij u overmaakt;
 • U maakt gebruik van haar diensten;
 • U abonneert zich op de nieuwsbrief, u schrijft zich in de mailinglijst of u gaat in op een uitnodiging (infosessies,…);
 • U neemt contact op via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld, zoals daar onder meer zijn de website, social media,…;
 • Er wordt op geen enkele wijze aan geautomatiseerde ‘profiling’ gedaan.
 • Tijdens een bezoek aan de site van Raadsaam worden geen ‘tracking cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Wanneer om uw persoonsgegevens wordt gevraagd, heeft u steeds het recht om daar niet op in te gaan. U dient echter te begrijpen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn om u een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden.

Mr. Wittemans verwerkt tevens persoonsgegevens in opdracht van cliënten. Dit gebeurt steeds op grond van een overeenkomst die met deze cliënten werd afgesloten. In dat geval, waarborgt mr. Wittemans de correcte verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. Zij staat niet in voor de verwerking van gegevens door cliënten die niet op rechtmatige wijze gebeurd zouden zijn.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens wordt verwerkt voor verschillende doeleinden, doch mr. Wittemans verbindt zich er toe om enkel de gegevens te verwerken dewelke op redelijke en billijke wijze nodig zijn.

Redenen voor verwerking zijn:

 • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • Teneinde te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen die op advocaten rusten zoals witwaspreventie;
 • Indien het een gerechtvaardigd belang betreft;
 • Indien uw toestemming verkregen werd;
 • Met het verzenden van een e-mail naar het kantoor of door het invullen van het contactformulier op de website, geeft u als bezoeker toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op marktonderzoek en direct marketing per post of per e-mail.

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan contractueel verbonden derden, doch enkel met het oog op de direct marketing van eigen diensten van Raadsaam.

Mr. Wittemans verbindt er zich toe de verstrekte gegevens op geen enkel moment of wijze door te geven aan derden met het oog op de exploitatie van commerciële diensten door derden.

Vertrouwelijkheid en de duur van de bewaring

Alle persoonsgegevens worden steeds strikt vertrouwelijk behandeld. De leden van het kantoor of externe medewerkers van Mr. Wittemans met wie zij samenwerkt op duurzame wijze, hebben toegang tot uw dossier.

Uw gegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om contractuele verbintenissen na te komen.

De beveiliging van uw gegevens

Alle passende technische en organisatorische maatregelen  die mogelijk zijn om de gegevens te beschermen, worden genomen en dit om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden.

Mr. Wittemans kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. Zij kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor de verwijzing door een derde naar onze website of diensten.

Wat kan u doen?

U heeft het recht om inzage te verzoeken en om rectificatie of verwijdering van de door u verschafte persoonsgegevens, de beperking van de (verdere) verwerking te vragen, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Mr. Wittemans verbindt er zich toe om in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek informatie te geven over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Zij is echter niet verplicht om steeds in te gaan op uw verzoek.

Indien u gebruik wenst te maken van één of meerdere van deze opgesomde rechten, dient u contact op te nemen via e-mail (info@raadsaam.be) of per telefoon op +32 (0)494 85 81 06.

Indien u  niet het gevoel hebt gehoord te worden of naar uw gevoel, geen afdoend antwoord kreeg op uw vraag, kan u zich wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be