Diensten-wet

Het kantoor

RAADSAAM is de benaming van het kantoor van meester Eveline WITTEMANS. Mr. Eveline Wittemans is ingeschreven aan de Balie te LEUVEN. Zij baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. De zetel van haar kantoor is gevestigd te 3200 AARSCHOT (Gelrode), Everveld 42. 

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Eveline WITTEMANS is verzekerd via de Orde van Vlaamse Balies en via de balie van Leuven bij Amlin Europe (als hoofdverzekeraar) en medeverzekeraars Zurich en KBC Verzekeringen. De modaliteiten zijn te vinden op de website van Balie Leuven. (www.balieleuven.be) 

De aansprakelijkheid van mr. Eveline WITTEMANS is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de verzekering. De polis verleent dekking in de hele wereld onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. 

Dienstverlening

Mr. Eveline WITTEMANS verleent volgende diensten: bemiddeling diverse materies, juridisch advies en dienstverlening, bijstand bij geschillen voor rechtbanken in België. De prijzen voor diensten en bijhorende kosten kunnen op eerste verzoek bekomen worden.

Voor informatie of bij klachten

Wenst u bijkomende informatie of heeft u een klacht? Mr. Eveline WITTEMANS is bereikbaar via volgende kanalen:

  • via post op het adres: Everveld 42, 3200 Aarschot
  • via e-mail op het adres: info@raadsaam.be
  • via telefoon op het nummer: 0494 85 81 06

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Advocaten zijn verplicht de voorschriften van de Codex Deontologie voor Advocaten toe te passen en zijn bijgevolg onderheven aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting die daarin wordt voorzien. 

Meer informatie over wat u kan doen bij klachten over de dienstverlening van mr. Wittemans als advocaat, vindt u terug op www.balieleuven.be/klachten.

Voor erkende bemiddelaars geldt de Gedragscode zoals vastgelegd bij beslissing dd. 18.10.2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” zoals opgesteld voor de Federale Bemiddelingscommissie.

Meer informatie over wat u kan doen bij klachten over de dienstverlening van  Eveline Wittemans als erkend bemiddelaar, vindt u terug op www.fbc-cfm.be.